Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

bravoure
3354 95ff 420
Reposted fromfoods foods
0403 9a42 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaskynetpizza skynetpizza

March 19 2015

bravoure
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy vianila nila
bravoure
3380 1e2c 420
Reposted fromShini Shini viasann sann
bravoure
0968 edf6 420
Reposted fromdusix dusix viatoniewszystko toniewszystko
bravoure
1127 b322 420
Reposted fromkjuik kjuik viatoniewszystko toniewszystko
bravoure
6812 4663 420
Reposted fromgreymouse greymouse viatoniewszystko toniewszystko

February 19 2015

bravoure
5314 f836 420

February 14 2015

bravoure
0525 318b 420
małgorzata halber
Reposted fromrol rol viatwice twice
bravoure
4089 15da 420
Reposted fromrol rol viamjoszu mjoszu
bravoure

Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę


— Jakub Żulczyk
Reposted fromblueinsane blueinsane viamjoszu mjoszu
bravoure
bravoure
4858 f68e 420
Reposted fromkawakawa kawakawa viameadowlarks meadowlarks
7280 4462 420
Reposted fromsunlight sunlight viameadowlarks meadowlarks

January 15 2015

bravoure
6279 2969 420
Reposted fromrol rol viaEtien Etien

January 11 2015

bravoure
2820 4b4d 420
Reposted fromcreure creure
bravoure
5318 b127 420
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viadamagecase damagecase
bravoure
Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromplayinglove playinglove viacytaty cytaty
bravoure
0454 263a 420
Reposted frommhsa mhsa viarisky risky
bravoure
4628 3aaa 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl